വാര്ത്ത

  • മദ്യം പാഡ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

    മദ്യം പാഡ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

    മദ്യം പരുത്തി ഷീറ്റുകൾ; മദ്യം; വൈൻ ബീജം [ഉപയോഗം]: ത്വക്ക് ലും മുറിവു ചുറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും; ക്ലീൻ ആൻഡ് കീബോർഡുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഓഫീസ് സപ്ലൈസ്, സാമഗ്രികളും, തബ്ലെവരെ, കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ അണുവിമുക്തമായ .; U മുമ്പ് പതിവായി ബാധിച്ചാൽ വസ്തുക്കൾ, ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് തലയണകളും, മുതലായവ അണുവിമുക്തമായ ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക
WhatsApp Online Chat !