පුවත්

  • මත්පැන් pad යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

    මත්පැන් pad යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

    මත්පැන් කපු තහඩු; මත්පැන්, වයින් ශුක්රාණු [භාවිතය]: සම මත හා තුවාලය වටා භාවිතා කළ හැක; පිරිසිදු හා යතුරු පුවරු, ජංගම දුරකථන, කාර්යාල සැපයුම්, බැනර්, පිඟන් භාණ්ඩ, ළමා සෙල්ලම් බඩු ආදිය නිවාගත් .; නිතර ස්පර්ශ කරන බව වස්තූන්, වැසිකිළි සීට් කුෂන්, ආදිය නිවාගත් ඔබ කලින් ...
    වැඩිදුර කියවන්න
WhatsApp Online Chat !